Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिट चा अर्थ

Debited Meaning in Marathi – मराठी मध्ये डेबिटेड चा अर्थ वजा केले (बँक खाते) वरून रक्कम काढा जमाखर्चातील खर्चाच्या बाजूकडील नोंद,  जमाखर्चातील खर्चाची बाजू,  खर्चाच्या …