Debited Meaning in Tamil

Debited Meaning in Tamil – மராத்தியில் டெபிட் பொருள் பற்று கொடுக்கப்பட  வேண்டிய கடன் பெறு கல்ன் கொடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று பற்று கொடுக்கப்படவேண்டிய தொகையைக் காட்டும் கணக்குப் பதிவு கணக்கில் பற்றுப் …